logo.png

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA DLA POKOLEŃ „RODZINA”

z dnia 02.04.2014r.

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie dla pokoleń „Rodzina” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Baruchowo 54

 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 1. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 6

Celem stowarzyszenia jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych,

 2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 3. wspomagania osób niepełnosprawnych,

 4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 5. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka

 6. nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania

 7. ochrony i promocji zdrowia

 8. rozwój wypoczynku rodzin, dzieci, młodzieży i osób starszych, turystyki
  i krajoznawstwa, sportu i kultury fizycznej,

 9. wspomagania rozwoju zainteresowań przy pomocy realizowanych projektów,

 10. profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 11. wspomagania osób oraz rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo,

 12. organizowania pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim,

 13. ekologii i ochrony środowiska,

 14. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 15. podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 16. promocja i organizacja wolontariatu,

 17. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami.

 

 

§ 7

Cele stowarzyszenia są realizowane w szczególności poprzez:

 1. współpracę z samorządami terytorialnymi, organami władzy, administracji państwowej i gospodarczej oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych

 2. organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym (wycieczki, spotkania integracyjne, ogniska, potańcówki, kursy szkoleniowe, kursy tańca itp.)

 3. reaktywowanie świetlic, klubów, boisk sportowych i ich doposażenie, wyznaczenie opiekunów i liderów lokalnych

 4. rozwijanie zainteresowań wokół tworzonych grup społecznych (klub seniora, kibica, motoryzacyjne, taneczne itp.)

 5. integrację społeczności lokalnej celem likwidacji stereotypów i zmiany społecznych postaw wobec osób niepełnosprawnych

 6. pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom (pomoc lekarską, pomoc w opiece nad chorym, rehabilitację)

 7. organizację kursów pierwszej pomocy, opieki paliatywnej, kulinarnych, krawieckich, pisania pism urzędowych

 8. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicy socjoterapeutycznej oraz środowiskowej świetlicy z programem socjoterapeutycznym,

 9. tworzenie i realizacja krótkoterminowych i długoterminowych programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych,

 10. organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów i warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych,

 11. tworzenie grup wsparcia (dzieci, rodzice, nauczyciele),

 12. pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

 13. propagowanie historii i tradycji narodowych poprzez poznanie regionu, spotkania z ciekawym człowiekiem.

 14. wymianę doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze,

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne powyżej 16 roku życia i osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 9

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 

§ 10

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

 1. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek.

 

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 4. Członkowie honorowi mają obowiązek:

  1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

  2. uczestniczyć czynnie w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 13

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 14

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków w terminie 30 dni od podjęcia lub doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała walnego Zebranie członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosownia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 6 Statutu. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję do czasu powołania władz w nowym składzie na Walnym Zebraniu Członków zwołanym po upływie kadencji.

 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 i 6 oraz § 23 ust. 1 Statutu.

 3. Walne Zebranie Członków może znieść jawność głosowania w sprawach dotyczących wyboru lub odwołania Władz Stowarzyszenia lub poszczególnych ich członków oraz w innych sprawach personalnych.

 

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Szczegółowe zasady zwoływania, organizacji i przebiegu Walnego Zebrania Członków mogą być uchwalone w osobnym Regulaminie przyjętym przez Walne Zebranie Członków.

 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od chwili złożenia wniosku lub wyznaczy termin Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania Członków w okresie przekraczającym miesiąc od daty złożenia wniosku, uprawnienie do zwołania walnego Zebrania członków przechodzi na Komisję Rewizyjną.

 4. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, chyba że Walne Zebrania Członków postanowi inaczej.

 5. W przypadku braku obecności na Walnym Zebraniu w terminie określonym w zawiadomieniu wymaganej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie może odbyć się po upływie pół godziny w drugim terminie. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są ważne bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 Statutu.

 6. Do kompetencji Walnego Zebranie należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalania zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

 

§ 18

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa oraz skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 7. zwoływanie Walnego Zebranie Członków,

 8. przyjmowanie i skreślanie członków

 9. podejmowanie innych decyzji w bieżących sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebranie Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 20

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 21

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. dotacji i ofiarności publicznej.

 4. z wpływu z działalności statutowej

 

§ 22

  1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

  3. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność odpłatną i nieodpłatną.

  4. Działalność nieodpłatną Stowarzyszenie prowadzi w następującym zakresie spraw:

- współpraca z samorządami terytorialnymi, organami władzy, administracji państwowej i gospodarczej oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych – PKD 94.99Z

- organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym(wycieczki, spotkania integracyjne, ogniska, potańcówki, kursy szkoleniowe, kursy tańca itp.) - PKD 92.62Z

- reaktywowanie świetlic, klubów, boisk sportowych i ich doposażenie, wyznaczanie opiekunów i liderów lokalnych – PKD 94.99Z

- rozwijanie zainteresowań wokół tworzonych grup społecznych (klub seniora, kibica, motoryzacyjne, taneczne itp.) – PKD 94.99Z

- integracja społeczności lokalnej celem likwidacji stereotypów i zmiany społecznych postaw wobec osób niepełnosprawnych – PKD 94.99Z

- pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom (pomoc lekarska, pomoc w opiece nad chorym, rehabilitacja) – PKD 94.99Z

- organizacja kursów pierwszej pomocy, opieki paliatywnej, kulinarnych, krawieckich, pisania pism urzędowych. – PKD 91.33Z

- organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicy socjoterapeutycznej oraz środowiskowej świetlicy z programem socjoterapeutycznym. – PKD 91.33Z

- tworzenie i realizacja krótkoterminowych i długoterminowych programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych. – PKD 91.33

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów i warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych – PKD 94.99Z

- tworzenie grup wsparcia(dzieci, rodzice, nauczyciele) – PKD 85.99Z

- pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej – PKD 94.99Z

- propagowanie historii i tradycji narodowych poprzez poznanie regionu, spotkania z ciekawym człowiekiem – PKD 94.99Z

- wymiana doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze – PKD 94.99Z

  1. Działalność odpłatną Stowarzyszenie prowadzi w następującym zakresie spraw:

 

- współpraca z samorządami terytorialnymi, organami władzy, administracji państwowej i gospodarczej oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych – PKD 94.99Z

- organizacja imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym(wycieczki, spotkania integracyjne, ogniska, potańcówki, kursy szkoleniowe, kursy tańca itp.) - PKD 92.62Z

- reaktywowanie świetlic, klubów, boisk sportowych i ich doposażenie, wyznaczanie opiekunów i liderów lokalnych – PKD 94.99Z

- rozwijanie zainteresowań wokół tworzonych grup społecznych (klub seniora, kibica, motoryzacyjne, taneczne itp.) – PKD 94.99Z

- integracja społeczności lokalnej celem likwidacji stereotypów i zmiany społecznych postaw wobec osób niepełnosprawnych – PKD 94.99Z

- pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom (pomoc lekarska, pomoc w opiece nad chorym, rehabilitacja) – PKD 94.99Z

- organizacja kursów pierwszej pomocy, opieki paliatywnej, kulinarnych, krawieckich,

pisania pism urzędowych. – PKD 91.33Z

- organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicy socjoterapeutycznej oraz środowiskowej świetlicy z programem socjoterapeutycznym. – PKD 91.33Z

- tworzenie i realizacja krótkoterminowych i długoterminowych programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych. – PKD 91.33

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów i warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych – PKD 94.99Z

- tworzenie grup wsparcia(dzieci, rodzice, nauczyciele) – PKD 85.99Z

- pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej – PKD 94.99Z

- propagowanie historii i tradycji narodowych poprzez poznanie regionu, spotkania z ciekawym człowiekiem – PKD 94.99Z

- wymiana doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze – PKD 94.99Z

 

§ 23

1. Rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i podatkowym.

2. Pierwszy rok obrotowy jest dłuższy od roku kalendarzowego i trwa od dnia rozpoczęcia

działalności do 31.12.2015.

 

 

§ 24

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 25

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Partnerzy

Referencje

referencje

Patroni medialni

lista