logo.png

Misja

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie, ochrona i aktywizowanie rodzin i ich poszczególnych członków wraz z ich środowiskiem społecznym, naturalnym i kulturowym.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • niesienie pomocy, w szczególności osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia
  • rozwój wypoczynku rodzin, młodzieży i osób starszych, turystyki, sportu i kultury fizycznej
  • wspomaganie rozwoju zainteresowań przy pomocy realizowanych projektów
  • profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • wspomaganie osób oraz rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo
  • organizowanie pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim
  • promocja i organizacja wolontariatu

Partnerzy

Referencje

referencje

Patroni medialni

lista